• محصول
تالی الکتریک

مقالات  › دانشنامه برق 

پارامترهای تاثیر گذار در سیستم های زمین فرکانس بالا
۲۳ مرداد ۱۳۹۷

پارامترهای تاثیر گذار در سیستم های زمین فرکانس بالا

زمین کردن تجهیزات و حفاظت های مربوطه یکی از اساسی ترین و اصلی ترین دغدغه های مهندسان می باشد. ارت کردن روشی برای حفاظت و ایمنی می باشد، که یک میله (rod) بوده و به سطح زمین وصل می شود. این پارامترها شامل موارد زیر می باشد: 1- یونیزاسیون خاک 2- طول سیم اتصال 3- طول الکترود و عمق دفن 4- زمان صعود جریان (Current Rise time) یونیزاسیون خاک: یونیزاسیون خاک باعث کاهش مقاومت سیستم زمین در برابر موج ضربه¬ای می¬گردد و در نتیجه ولتاژ گذرای ایجاد شده را کاهش می¬دهد. در زمان تخلیه جریان صاعقه به سیستم زمین، یک میدان مغناطیسی گذرا در اطراف هادی¬های زمین به وجود می آید و در صورتی که شدت میدان الکتریکی خاک نزدیک هادی¬های سیستم زمین بیشتر از شدت میدان الکتریکی لازم برای شکست هوای به دام افتاده در میان ذرات خاک باشد، منجر به شکست الکتریکی هوا و بروز قوس در میان ذرات خاک می¬گردد.  پروفسور Moussa ، یونیزاسیون بحرانی خاک را برابر با  kV/cm3 تخمین زده است. مقدار یونیزاسیون بحرانی خاک  توس