• محصول
تالی الکتریک

محصولات › ترانسدیوسر و ایزولاتور › ترانسدیوسر و ایزولاتور زیمر › ترانسدیوسر و ترانسمیتر ضریب توان(کسـینوس فی) 

ترانسدیوسر کسینوس فی 

کد محصول: Zimmer C11 Power factor Transducer and Transmitter