• محصول
تالی الکتریک

محصولات › ترانسدیوسر و ایزولاتور › ترانسدیوسر و ایزولاتور زیمر › ترانسدیوسر و ترانسمیتر فـرکانس 

ترانسدیوسر و ترانسمیتر F11/F12 زیمــر 

کد محصول: Zimmer F11/F12 Transducer and Transmitter