• محصول
تالی الکتریک

محصولات › لوازم اندازه گیری تابلویی › میتر تابلویی آنالوگ زیمر Zimmer › میتر آنالوگ 240 درجــه  › میتر آنالوگ 240 درجه جریان متناوب AC  

وات متر / وارمتر آنالوگ تابلویی 240درجه مدل LML زیمر 

کد محصول: LML 96 | LML 144