مدار کنترل موتور

۲۳ اسفند ۱۳۹۶
کنترل کننده دور و گشتاور موتورالکتریکی برای انتقال انرژی از منبع آن به فرآیند تحت کنترل است .