پست 400 کیلوولت GIS

۲۳ اسفند ۱۳۹۶
پست GIS فشار قوی 400 کیلوولت با عایق گازی SF6