صاعقه ای به شکل قلب

۲۳ اسفند ۱۳۹۶
صاعقه ای بسیار زیبا که شبیه به قلب تشکیل شده است.