برخورد کامیون با دکل فشار قوی برق

۲۳ اسفند ۱۳۹۶
برخورد کامیون با دکل فشار قوی برق در کمربندی شهرستان نور