تجهیزات آزمایشگاهی

تجهیزات آزمایشگاهی، تجهیزاتی هستند که به منظور تست و کالیبره نمودن دستگاه ها در آزمایشگاه ها  به کاربرده می شوند.
انواع سیم های رابط و پراب ها به منظور اتصال به انواع تجهیزات به کاربرده می شود و سهم گسترده ای از تجهیزات آزمایشگاهی را در برمی گیرد.
اتوترانس و واریابل نیز از تجهیزات آزمایشگاهی به شمار می رود و به دلیل داشتن رنج گسترده ولتاژی،  جهت اعمال به تجهیزات مختلف به کاربرده می شود.

تالی الکتریک دارای چندین سال سابقه در زمینه خرید، فروش، مشاوره و پخش تجهیزات صنعتی از جمله تجهیزات آزمایشگاهی فعالیت دارد.
انواع تجهیزات آزمایشگاهی