• محصول
تالی الکتریک

محصولات › کنترل اتوماسیون › اینورتر، کنترل دور موتور › ATV31:ورودی سه فاز-کاربری سنگین 

ATV31:ورودی سه فاز-کاربری سنگین


مقایسه
اینورتر اشنایدر سه فاز 0.37Kw مدل ATV31

کد محصول: ATV31H037N4

 • ورودی: سه فاز
 • مدل: ATV31
 • ولتاژ ورودی: 380/500 V~
 • توان کاری: 0.37Kw
مقایسه
اینورتر اشنایدر سه فاز 0.55Kw مدل ATV31

کد محصول: ATV31H055 N4

 • ورودی: سه فاز
 • مدل: ATV31
 • ولتاژ ورودی: 380/500 V~
 • توان کاری: 0.55Kw
مقایسه
اینورتر اشنایدر سه فاز 0.75 مدل ATV31

کد محصول: ATV31H075

 • ورودی: سه فاز
 • مدل: ATV31
 • ولتاژ ورودی: 380/500 V~
 • توان کاری: 0.75Kw
مقایسه
اینورتر اشنایدر سه فاز 1.1Kw مدل ATV31

کد محصول: ATV31HU11

 • ورودی: سه فاز
 • مدل: ATV31
 • ولتاژ ورودی: 380/500 V~
 • توان کاری: 1.1Kw
مقایسه
اینورتر اشنایدر سه فاز 1.5Kw مدل ATV31

کد محصول: ATV31HU15

 • ورودی: سه فاز
 • مدل: ATV31
 • ولتاژ ورودی: 380/500 V~
 • توان کاری: 1.5Kw
مقایسه
اینورتر اشنایدر سه فاز 11Kw مدل ATV31

کد محصول: ATV31HD11

 • ورودی: سه فاز
 • مدل: ATV31
 • ولتاژ ورودی: 380/500 V~
 • توان کاری: 11Kw
مقایسه
اینورتر اشنایدر سه فاز 15Kw مدل ATV11

کد محصول: ATV31HD15

 • ورودی: سه فاز
 • مدل: ATV31
 • ولتاژ ورودی: 380/500 V~
 • توان کاری: 15Kw
مقایسه
اینورتر اشنایدر سه فاز 2.2Kw مدل ATV31

کد محصول: ATV31HU22

 • ورودی: سه فاز
 • مدل: ATV31
 • ولتاژ ورودی: 380/500 V~
 • توان کاری: 2.2Kw
مقایسه
اینورتر اشنایدر سه فاز 3Kw مدل ATV31

کد محصول: ATV31HU3

 • ورودی: سه فاز
 • مدل: ATV31
 • ولتاژ ورودی: 380/500 V~
 • توان کاری: 3Kw
مقایسه
اینورتر اشنایدر سه فاز 4Kw مدل ATV31

کد محصول: ATV31HU40

 • ورودی: سه فاز
 • مدل: ATV31
 • ولتاژ ورودی: 380/500 V~
 • توان کاری: 4Kw
مقایسه
اینورتر اشنایدر سه فاز 5.5Kw مدل ATV31

کد محصول: ATV31HU55

 • ورودی: سه فاز
 • مدل: ATV31
 • ولتاژ ورودی: 380/500 V~
 • توان کاری: 5.5Kw
مقایسه
اینورتر اشنایدر سه فاز 7.5KW مدل ATV31

کد محصول: ATV31HU75

 • ورودی: سه فاز
 • مدل: ATV31
 • ولتاژ ورودی: 380/500 V~
 • توان کاری: 7.5Kw
مقایسه این محصول با موارد انتخاب شده پیشین امکان پذیر نیست.