• محصول
تالی الکتریک

محصولات › کنترل اتوماسیون › اینورتر، کنترل دور موتور › ATV31:ورودی تکفاز-کاربری سنگین  

ATV31:ورودی تکفاز-کاربری سنگین


مقایسه
اینورتر اشنایدر تک فاز 0.18Kw مدل ATV31

کد محصول: ATV31H018M2

 • ورودی: تک فاز
 • مدل: ATV31
 • ولتاژ ورودی: 200/240 V~
 • توان کاری: 0.18 Kw
مقایسه
اینورتر اشنایدر تک فاز 0.37Kw مدل ATV31

کد محصول: ATV31H037M2

 • ورودی: تک فاز
 • مدل: ATV31
 • ولتاژ ورودی: 200/240 V~
 • توان کاری: 0.37 Kw
مقایسه
اینورتر اشنایدر تک فاز 0.55Kw مدل ATV31

کد محصول: ATV31H055M2

 • ورودی: تک فاز
 • مدل: ATV31
 • ولتاژ ورودی: 200/240 V~
 • توان کاری: 0.55 Kw
مقایسه
اینورتر اشنایدر تک فاز 0.75Kw مدل ATV31

کد محصول: ATV31H075M2

 • ورودی: تک فاز
 • مدل: ATV31
 • ولتاژ ورودی: 200/240 V~
 • توان کاری: 0.75 Kw
مقایسه
اینورتر اشنایدر تک فاز 1.1Kw مدل ATV31

کد محصول: ATV31HU11M2

 • ورودی: تک فاز
 • مدل: ATV31
 • ولتاژ ورودی: 200/240 V~
 • توان کاری: 1.1 Kw
مقایسه
اینورتر اشنایدر تک فاز 1.5Kw مدل ATV31

کد محصول: ATV31HU15M2

 • ورودی: تک فاز
 • مدل: ATV31
 • ولتاژ ورودی: 200/240 V~
 • توان کاری: 1.5 Kw
مقایسه
اینورتر اشنایدر تک فاز 2.2Kw مدل ATV31

کد محصول: ATV31HU22M2

 • ورودی: تک فاز
 • مدل: ATV31
 • ولتاژ ورودی: 200/240 V~
 • توان کاری: 2.2Kw
مقایسه
اینورتر اشنایدر تک فاز 3Kw مدل ATV31

کد محصول: ATV31HU30M2

 • ورودی: تک فاز
 • مدل: ATV31
 • ولتاژ ورودی: 200/240 V~
 • توان کاری: 3Kw
مقایسه
اینورتر اشنایدر تک فاز 4Kw مدل ATV31

کد محصول: ATV31HU40M2

 • ورودی: تک فاز
 • مدل: ATV31
 • ولتاژ ورودی: 200/240 V~
 • توان کاری: 4Kw
مقایسه
اینورتر اشنایدر تک فاز 5.5Kw مدل ATV31

کد محصول: ATV31HU55M2

 • ورودی: تک فاز
 • مدل: ATV31
 • ولتاژ ورودی: 200/240 V~
 • توان کاری: 5.5Kw
مقایسه
اینورتر اشنایدر تک فاز 7.5Kw مدل ATV31

کد محصول: ATV31HU7.5M2

 • ورودی: تک فاز
 • مدل: ATV31
 • ولتاژ ورودی: 200/240 V~
 • توان کاری: 7.5Kw
مقایسه این محصول با موارد انتخاب شده پیشین امکان پذیر نیست.