• محصول
تالی الکتریک

محصولات › کنترل اتوماسیون › ترانسدیوسر و ایزولاتور › ترانسدیوسر IME › ترانسدیوسر جریان IME 

ترانسدیوسر جریان IME

شرکت IME ایتالیا تولید کننده انواع ترانس دیوسر(Current Trancduser)
ترانس جریان(CT) ، میترهای اندازه گیری می باشد. ترانس دیوسرهای جریان (مبدل) می تواند با دریافت ورودی های مختلف و تبدیل انواع سیگنال های آنالوگ با دقت بالا مورد استفاده قرار گیرد همچنین با پشتیبانی از سیگنال ها و رنج های مختلف اندازه گیری در خروجی می توان خروجی به دست آمده را در نمایش گرها ، سیستم های PLC  و تجهیزات کنترلی مورد استفاده قرار داد.

مقایسه
ترانسدیوسر TM3IL30

 • دارای ولتاژ ورودی 250-150 ولت DC
 • دارای جریان ورودی 0-1 آمپر
 • جریان/ ولتاژ خروجی: mA5-0،mA10-0،mA20-0،mA20-4،V5-0،V10-0،V10-2
 • تغذیه: 150-250 V/DC
مقایسه
ترانسدیوسر TM3IL10

 • دارای ولتاژ ورودی 250-150 ولت DC
 • دارای جریان ورودی 0-1 آمپر
 • جریان/ ولتاژ خروجی: mA5-0،mA10-0،mA20-0،mA20-4،V5-0،V10-0،V10-2
 • تغذیه: 150-250 V/DC
مقایسه
ترانسدیوسر TM3IH30

 • دارای ولتاژ ورودی 250-150 ولت AC
 • دارای جریان ورودی 0-5 آمپر
 • جریان/ ولتاژ خروجی: mA5-0،mA10-0،mA20-0،mA20-4،V5-0،V10-0،V10-2
 • تغذیه: V/AC150-20 ، V/AC48
مقایسه
ترانسدیوسر TM3IH10

 • دارای ولتاژ ورودی 20-150 ولت AC
 • دارای جریان ورودی 0-1 آمپر
 • جریان/ ولتاژ خروجی: mA5-0،mA10-0،mA20-0،mA20-4،V5-0،V10-0،V10-2
 • تغذیه: V/AC150-20 ، V/AC48
مقایسه
ترانسدیوسر TM3I330

 • دارای ولتاژ ورودی 230-240 ولت AC
 • دارای جریان ورودی 0-5 آمپر
 • جریان/ ولتاژ خروجی: mA5-0،mA10-0،mA20-0،mA20-4،V5-0،V10-0،V10-2
 • تغذیه: V/AC240-230 
مقایسه
ترانسدیوسر TM3I310

 • دارای ولتاژ ورودی 230-240 ولت AC
 • دارای جریان ورودی 0-1 آمپر
 • جریان/ ولتاژ خروجی: mA5-0،mA10-0،mA20-0،mA20-4،V5-0،V10-0،V10-2
 • تغذیه: V/AC240-230 
مقایسه
ترانسدیوسر TM3I230

 • دارای ولتاژ ورودی 115 ولت AC
 • دارای جریان ورودی 0-5 آمپر
 • جریان/ ولتاژ خروجی: mA5-0،mA10-0،mA20-0،mA20-4،V5-0،V10-0،V10-2
 • تغذیه:  V/AC115
مقایسه
ترانسدیوسر TM3I210

 • دارای ولتاژ ورودی 115 ولت AC
 • دارای جریان ورودی 0-1 آمپر
 • جریان/ ولتاژ خروجی: mA5-0،mA10-0،mA20-0،mA20-4،V5-0،V10-0،V10-2
 • تغذیه: V/AC115
مقایسه این محصول با موارد انتخاب شده پیشین امکان پذیر نیست.