• محصول
تالی الکتریک

محصولات › کنترل اتوماسیون › ترانسدیوسر و ایزولاتور › ترانسدیوسر IME › ترانسدیوسر اکتیو و راکتیو IME 

ترانسدیوسر اکتیو و راکتیو IME

شرکت IME ایتالیا تولیید کننده انواع ترانسدیوسر اکتیو و راکتیو می باشد ترانسدیوسر توان اکتیو سه فاز (Active power) و  ترانسدیوسر راکتیو (REACTIVE POWER)جهت تبدیل مقادیر خوانده شده توان مصرفی قابل استفاده می باشد.

مقایسه
ترانسدیوسر TM8POL120

 • دارای ولتاژ ورودی 80-500 ولت 
 • دارای آمپر ورودی 0-5 آمپر
 • جریان/ ولتاژ خروجی: mA5-0،mA10-0،mA20-0،mA20-4،V10-2
 • تغذیه: V/AC250-150
مقایسه
ترانسدیوسر TM8POL110

 • دارای ولتاژ ورودی 80-500 ولت 
 • دارای آمپر ورودی 0-1 آمپر
 • جریان/ ولتاژ خروجی: mA5-0،mA10-0،mA20-0،mA20-4،V10-2
 • تغذیه: V/AC250-150
مقایسه
ترانسدیوسر TM8POH120

 • دارای ولتاژ ورودی 80-500 ولت 
 • دارای آمپر ورودی 0-5 آمپر
 • جریان/ ولتاژ خروجی: mA5-0،mA10-0،mA20-0،mA20-4،V10-2
 • تغذیه: V/AC250-150
مقایسه
ترانسدیوسر TM8POH110

 • دارای ولتاژ ورودی 80-500 ولت 
 • دارای آمپر ورودی 0-1 آمپر
 • جریان/ ولتاژ خروجی: mA5-0،mA10-0،mA20-0،mA20-4،V10-2
 • تغذیه: V/AC250-150
مقایسه
ترانسدیوسر TM8PO3120

 • دارای ولتاژ ورودی 80-500 ولت 
 • دارای آمپر ورودی 0-5 آمپر
 • جریان/ ولتاژ خروجی: mA5-0،mA10-0،mA20-0،mA20-4،V10-2
 • تغذیه: V/AC250-150
مقایسه
ترانسدیوسر TM8PO3110

 • دارای ولتاژ ورودی 80-500 ولت 
 • دارای آمپر ورودی 0-1 آمپر
 • جریان/ ولتاژ خروجی: mA5-0،mA10-0،mA20-0،mA20-4،V10-2
 • تغذیه: V/AC250-150
مقایسه
ترانسدیوسر TM8PO2120

 • دارای ولتاژ ورودی 80-500 ولت 
 • دارای آمپر ورودی 0-5 آمپر
 • جریان/ ولتاژ خروجی: mA5-0،mA10-0،mA20-0،mA20-4،V10-2
 • تغذیه: V/AC250-150
مقایسه
ترانسدیوسر TM8PO2110

 • دارای ولتاژ ورودی 80-500 ولت 
 • دارای آمپر ورودی 0-1 آمپر
 • جریان/ ولتاژ خروجی: mA5-0،mA10-0،mA20-0،mA20-4،V10-2
 • تغذیه: V/AC250-150
مقایسه این محصول با موارد انتخاب شده پیشین امکان پذیر نیست.