• محصول
تالی الکتریک

محصولات › کنترل اتوماسیون › ترانسدیوسر و ایزولاتور › ترانسدیوسر IME › ترانس دیوسر ولتاژ IME 

ترانس دیوسر ولتاژ IME

شرکت IME ایتالیا تولید کننده انواع ترانس دیوسر ولتاژ (Voltage Trancduser) 
ترانس جریان(CT) ، میترهای اندازه گیری می باشد. ترانس دیوسرهای ولتاژ می تواند با دریافت ورودی های ولتاژ مختلف به صورت تک فاز و سه فاز با پاسخگویی 100 میلی ثانیه در خروجی  رنج های مختلف را ارائه دهد و  می توان خروجی به دست آمده را در نمایش گرها ، سیستم های PLC  و تجهیزات کنترلی مورد استفاده قرار داد.

مقایسه
ترانسدیوسر ولتاژ TM3U210

 • دارای ولتاژ ورودی 0-100 ولت
 • تغذیه: V/AC115 
 • جریان/ ولتاژ خروجی: mA5-0،mA10-0،mA20-0،mA20-4،V5-0،V10-0،V10-2
 •  ابعاد کوچک
مقایسه
ترانسدیوسر ولتاژ TM3U220

 • دارای ولتاژ ورودی 0-110 ولت
 • تغذیه: V/AC115 
 • جریان/ ولتاژ خروجی: mA5-0،mA10-0،mA20-0،mA20-4،V5-0،V10-0،V10-2
 •  ابعاد کوچک
مقایسه
ترانسدیوسر ولتاژ TM3U230

 • دارای ولتاژ ورودی 0-120 ولت
 • تغذیه: V/AC115 
 • جریان/ ولتاژ خروجی: mA5-0،mA10-0،mA20-0،mA20-4،V5-0،V10-0،V10-2
 •  ابعاد کوچک
مقایسه
ترانسدیوسر ولتاژ TM3U270

 • دارای ولتاژ ورودی 0-250 ولت
 • تغذیه: V/AC115 
 • جریان/ ولتاژ خروجی: mA5-0،mA10-0،mA20-0،mA20-4،V5-0،V10-0،V10-2
 •  ابعاد کوچک
مقایسه
ترانسدیوسر ولتاژ TM3U290

 • دارای ولتاژ ورودی 0-400 ولت
 • تغذیه: V/AC115 
 • جریان/ ولتاژ خروجی: mA5-0،mA10-0،mA20-0،mA20-4،V5-0،V10-0،V10-2
 •  ابعاد کوچک
مقایسه
ترانسدیوسر ولتاژ TM3U2A0

 • دارای ولتاژ ورودی 0-440 ولت
 • تغذیه: V/AC115 
 • جریان/ ولتاژ خروجی: mA5-0،mA10-0،mA20-0،mA20-4،V5-0،V10-0،V10-2
مقایسه
ترانسدیوسر ولتاژ TM3U2C0

 • دارای ولتاژ ورودی 0-500 ولت
 • تغذیه: V/AC115 
 • جریان/ ولتاژ خروجی: mA5-0،mA10-0،mA20-0،mA20-4،V5-0،V10-0،V10-2
 •  ابعاد کوچک
مقایسه
ترانسدیوسر ولتاژ TM3U310

 • دارای ولتاژ ورودی 0-100 ولت
 • تغذیه:  230-240 ولت DC
 • جریان/ ولتاژ خروجی: mA5-0،mA10-0،mA20-0،mA20-4،V5-0،V10-0،V10-2
مقایسه
ترانسدیوسر ولتاژ TM3U320

 • دارای ولتاژ ورودی 0-110 ولت
 • تغذیه: 230-240 ولت DC
 • جریان/ ولتاژ خروجی: mA5-0،mA10-0،mA20-0،mA20-4،V5-0،V10-0،V10-2
مقایسه
ترانسدیوسر ولتاژ TM3U330

 • دارای ولتاژ ورودی 0-120 ولت
 • تغذیه: 230-240 ولت DC
 • جریان/ ولتاژ خروجی: mA5-0،mA10-0،mA20-0،mA20-4،V5-0،V10-0،V10-2
مقایسه
ترانسدیوسر ولتاژ TM3U370

 • دارای ولتاژ ورودی 0-250 ولت
 • تغذیه: 230-240 ولت DC 
 • جریان/ ولتاژ خروجی: mA5-0،mA10-0،mA20-0،mA20-4،V5-0،V10-0،V10-2
مقایسه
ترانسدیوسر ولتاژ TM3U390

 • دارای ولتاژ ورودی 0-400 ولت 
 • تغذیه: 230-240 ولت DC
 • جریان/ ولتاژ خروجی: mA5-0،mA10-0،mA20-0،mA20-4،V5-0،V10-0،V10-2
مقایسه
ترانسدیوسر ولتاژ TM3U3A0

 • دارای ولتاژ ورودی 0-440 ولت
 • تغذیه: 230-240 ولت DC
 • جریان/ ولتاژ خروجی: mA5-0،mA10-0،mA20-0،mA20-4،V5-0،V10-0،V10-2
مقایسه
ترانسدیوسر ولتاژ TM3U3C0

 • دارای ولتاژ ورودی 0-500 ولت
 • تغذیه: 230-240 ولت DC
 • جریان/ ولتاژ خروجی: mA5-0،mA10-0،mA20-0،mA20-4،V5-0،V10-0،V10-2
مقایسه
ترانسدیوسر ولتاژ TM3UH10

 • دارای ولتاژ ورودی 0-100 ولت
 • تغذیه: 20-115 ولت DC   
 • جریان/ ولتاژ خروجی: mA5-0،mA10-0،mA20-0،mA20-4،V5-0،V10-0،V10-2
مقایسه
ترانسدیوسر ولتاژ TM3UH20

 • دارای ولتاژ ورودی 0-110 ولت
 • تغذیه: 20-115 ولت DC   
 • جریان/ ولتاژ خروجی: mA5-0،mA10-0،mA20-0،mA20-4،V5-0،V10-0،V10-2
مقایسه
ترانسدیوسر ولتاژ TM3UH30

 • دارای ولتاژ ورودی 0-120 ولت
 • تغذیه: 20-115 ولت DC   
 • جریان/ ولتاژ خروجی: mA5-0،mA10-0،mA20-0،mA20-4،V5-0،V10-0،V10-2
مقایسه
ترانسدیوسر ولتاژ TM3UH70

 • دارای ولتاژ ورودی 0-250 ولت
 • تغذیه: 20-115 ولت DC   
 • جریان/ ولتاژ خروجی: mA5-0،mA10-0،mA20-0،mA20-4،V5-0،V10-0،V10-2
مقایسه
ترانسدیوسر ولتاژ TM3UH90

 • دارای ولتاژ ورودی 0-400 ولت
 • تغذیه: 20-115 ولت DC   
 • جریان/ ولتاژ خروجی: mA5-0،mA10-0،mA20-0،mA20-4،V5-0،V10-0،V10-2
مقایسه
ترانسدیوسر ولتاژ TM3UHA0

 • دارای ولتاژ ورودی 0-440 ولت
 • تغذیه: 20-115 ولت DC   
 • جریان/ ولتاژ خروجی: mA5-0،mA10-0،mA20-0،mA20-4،V5-0،V10-0،V10-2
مقایسه
ترانسدیوسر ولتاژ TM3UHC0

 • دارای ولتاژ ورودی 0-500 ولت
 • تغذیه: 20-115 ولت DC   
 • جریان/ ولتاژ خروجی: mA5-0،mA10-0،mA20-0،mA20-4،V5-0،V10-0،V10-2
مقایسه
ترانسدیوسر ولتاژ TM3UL10

 • دارای ولتاژ ورودی 0-100 ولت
 • تغذیه: 150-250 ولت DC   
 • جریان/ ولتاژ خروجی: mA5-0،mA10-0،mA20-0،mA20-4،V5-0،V10-0،V10-2
مقایسه
ترانسدیوسر ولتاژ TM3UL20

 • دارای ولتاژ ورودی 0-110 ولت
 • تغذیه: 150-250 ولت DC   
 • جریان/ ولتاژ خروجی: mA5-0،mA10-0،mA20-0،mA20-4،V5-0،V10-0،V10-2
مقایسه
ترانسدیوسر ولتاژ TM3UL30

 • دارای ولتاژ ورودی 0-120 ولت
 • تغذیه: 150-250 ولت DC   
 • جریان/ ولتاژ خروجی: mA5-0،mA10-0،mA20-0،mA20-4،V5-0،V10-0،V10-2
مقایسه
ترانسدیوسر ولتاژ TM3UL70

 • دارای ولتاژ ورودی 0-250 ولت
 • تغذیه: 150-250 ولت DC   
 • جریان/ ولتاژ خروجی: mA5-0،mA10-0،mA20-0،mA20-4،V5-0،V10-0،V10-2
مقایسه
ترانسدیوسر ولتاژ TM3UL90

 • دارای ولتاژ ورودی 0-400 ولت
 • تغذیه: 150-250 ولت DC   
 • جریان/ ولتاژ خروجی: mA5-0،mA10-0،mA20-0،mA20-4،V5-0،V10-0،V10-2
مقایسه
ترانسدیوسر ولتاژ TM3ULA0

 • دارای ولتاژ ورودی 0-440 ولت
 • تغذیه: 150-250 ولت DC   
 • جریان/ ولتاژ خروجی: mA5-0،mA10-0،mA20-0،mA20-4،V5-0،V10-0،V10-2
مقایسه
ترانسدیوسر ولتاژ TM3ULC0

 • دارای ولتاژ ورودی 0-500 ولت
 • تغذیه: 150-250 ولت DC   
 • جریان/ ولتاژ خروجی: mA5-0،mA10-0،mA20-0،mA20-4،V5-0،V10-0،V10-2
مقایسه این محصول با موارد انتخاب شده پیشین امکان پذیر نیست.