• محصول
تالی الکتریک

محصولات › تجهیزات حفاظتی › سرج ارستر و برقگیر › سرج ارستر و برقگیر OBO › ارسترهای فتولتائیک و DC 

ارسترهای فتولتائیک و DC

نصب سیستمهای فتوولتائیک و تامین برق ساختمانها از طریق سلولهای خورشیدی، اغلب نیاز به تغییراتی در زیر ساختارهای الکتریکی ساختمانها دارد و بهمین دلیل طیف گسترده ای از استانداردها و مقررات می بایست رعایت گردد. با توجه به محل قرار گرفتن اکثر تجهیزات فتوولتائیک در فضای باز پشت بام بناها، صاعقه، الکتریسته ساکن، عوامل محیطی، هارمونیکهای ایجاد شده در اینورترهای سیستم برق خورشیدی، ضربات ناشی از بارهای مکانیکی و ... بروز ضربه های ناخواسته ولتاژ و جریان را قطعی و استفاده از سرج ارسترهای فتوولتائیک را غیر قابل اجتناب می سازد.

مقایسه
سرج ارستر فتوولتاییک OBO کد 5094608

کد محصول: V20-C 3-PH-1000

 • مدل: سرج ارستر کلاس C
 • نوع تیپ: تیپ 2
 • تعداد پل: سه پل
 • مشخصات فنی: 20 تا 40 کیلوآمپر، تا 1000 ولت DC، ضربه 4 کیلو ولت
مقایسه
 سرج ارستر فتوولتاییک OBO کد 5094574

کد محصول: V20-C 3PHFS-1000

 • مدل: سرج ارستر کلاس C
 • نوع تیپ: تیپ 2
 • تعداد پل: سه پل
 • مشخصات فنی: با ریموت کنترل، 20 تا 40 کیلوآمپر، تا 1000 ولت DC، ضربه 4 کیلو ولت
مقایسه
 سرج ارستر فتوولتاییک OBO کد 5094617

کد محصول: V20-C 2-PH-1000

 • مدل: سرج ارستر کلاس C
 • نوع تیپ: تیپ 2
 • تعداد پل: دو پل
 • مشخصات فنی: 20 تا 40 کیلوآمپر، تا 1000 ولت DC، ضربه 4 کیلو ولت
مقایسه
 سرج ارستر فتوولتاییک OBO کد 5094615

کد محصول: V20-C 2PHFS-1000

 • مدل: سرج ارستر کلاس C
 • نوع تیپ: تیپ 2
 • تعداد پل: دو پل
 • مشخصات فنی: با ریموت کنترل، 20 تا 40 کیلوآمپر، تا 1000 ولت DC، ضربه 4 کیلو ولت
مقایسه
سرج ارستر فتوولتاییک OBO کد 5094605

کد محصول: V20-C 3PH-600

 • مدل: سرج ارستر کلاس C
 • نوع تیپ: تیپ 2
 • تعداد پل: سه پل
 • مشخصات فنی: 20 تا 40 کیلوآمپر، تا 600 ولت DC، ضربه 2/6 کیلو ولت
مقایسه
 سرج ارستر فتوولتاییک OBO کد 5094576

کد محصول: V20-C 3PHFS-600

 • مدل: سرج ارستر کلاس C
 • نوع تیپ: تیپ 2
 • سه پل
 • مشخصات فنی: با ریموت کنترل، 20 تا 40 کیلوآمپر، تا 600 ولت DC، ضربه 2/6 کیلو ولت
مقایسه
 سرج ارستر فتوولتاییک OBO کد 5094613

کد محصول: V20-C 2PH-600

 • مدل: سرج ارستر کلاس C
 • نوع تیپ: تیپ 2
 • تعداد پل: دو پل
 • مشخصات فنی: 20 تا 40 کیلوآمپر، تا 600 ولت DC، ضربه 2/6 کیلو ولت
مقایسه
 سرج ارستر فتوولتاییک OBO کد 5094572

کد محصول: V20-C 2PHFS-600

 • مدل: سرج ارستر کلاس C
 • نوع تیپ: تیپ 2
 • تعداد پل: دو پل
 • مشخصات فنی: با ریموت کنترل، 20 تا 40 کیلوآمپر، تا 600 ولت DC، ضربه 2/6 کیلو ولت
مقایسه
سرج ارستر فتوولتاییک OBO کد 5097447

کد محصول: V25-B+C 3-PH900

 • مدل: سرج ارستر کلاس B+C
 • نوع تیپ: تیپ 1+2
 • تعداد پل: سه پل
 • مشخصات فنی: 7 تا 50 کیلوآمپر، تا 900 ولت DC، ضربه 3 کیلوولت
مقایسه
 سرج ارستر فتوولتاییک OBO کد 5097448

کد محصول: V25-B+C 3PHFS900

 • مدل: سرج ارستر کلاس B+C
 • نوع تیپ: تیپ 1+2
 • تعداد پل: سه پل
 • مشخصات فنی: با ریموت کنترل، 7 تا 50 کیلوآمپر، تا 900 ولت DC، ضربه 3 کیلوولت
مقایسه
سرج ارستر فتوولتاییک OBO کد 5097457

کد محصول: V25-B+C 2-PH900

 • مدل: سرج ارستر کلاس B+C
 • نوع تیپ: تیپ 1+2
 • تعداد پل: دو پل
 • مشخصات فنی: 7 تا 50 کیلوآمپر، تا 900 ولت DC، ضربه 3 کیلوولت
مقایسه
 سرج ارستر فتوولتاییک OBO کد 5097458

کد محصول: V25-B+C 2PHFS900

 • مدل: سرج ارستر کلاس B+C
 • نوع تیپ: تیپ 1+2
 • تعداد پل: دو پل
 • مشخصات فنی: با ریموت کنترل، 7 تا 50 کیلوآمپر، تا 900 ولت DC، ضربه 3 کیلوولت
مقایسه
 سرج ارستر فتوولتاییک OBO کد 5093623

کد محصول: V50-B+C 3-PH600

 • مدل: سرج ارستر کلاس B+C
 • نوع تیپ: تیپ 1+2
 • تعداد پل: سه پل
 • مشخصات فنی: 12/5 تا 50 کیلوآمپر، تا 600 ولت DC، ضربه 2/6 کیلوولت
مقایسه
سرج ارستر فتوولتاییک OBO کد 5093625

کد محصول: V50-B+C 3PHFS600

 • مدل: سرج ارستر کلاس B+C
 • نوع تیپ: تیپ 1+2
 • تعداد پل: سه پل
 • مشخصات فنی: با ریموت کنترل، 12/5 تا 50 کیلوآمپر، تا 600 ولت DC، ضربه 2/6 کیلوولت
مقایسه
سرج ارستر فتوولتاییک OBO کد 5093628

کد محصول: V50-B+C 2-PH600

 • مدل: سرج ارستر کلاس B+C
 • نوع تیپ: تیپ 1+2
 • تعداد پل: دو پل
 • مشخصات فنی: 12/5 تا 50 کیلوآمپر، تا 600 ولت DC، ضربه 2/6 کیلوولت
مقایسه
 سرج ارستر فتوولتاییک OBO کد 5093629

کد محصول: V50-B+C 2PHFS600

 • مدل: سرج ارستر کلاس B+C
 • نوع تیپ:  تیپ 1+2
 • تعداد پل: دو پل
 • مشخصات فنی: با ریموت کنترل، 12/5 تا 50 کیلوآمپر، تا 600 ولت DC، ضربه 2/6 کیلوولت
مقایسه این محصول با موارد انتخاب شده پیشین امکان پذیر نیست.