• محصول
تالی الکتریک

محصولات › تجهیزات حفاظتی › سرج ارستر و برقگیر › سرج ارستر و برقگیر OBO › رقگیر، سرج ارستر، صاعقه گیر OBO تیپ I+II، کلاس B+C 

رقگیر، سرج ارستر، صاعقه گیر OBO تیپ I+II، کلاس B+C

این نوع ارسترها بالاترین حفاظت را در حالت اضافه ولتاژ ناگهانی دارا می باشند و در تابلو سازی،  مخابرات، مراکز صنعتی و نظامی مورد استفاده قرار می گیرند. امروزه بیشتر از این ارسترها استفاده می شود.

سرج ارستر کلاس B+C برای حفاظت از سیستم های الکتریکی در زمان توزیع ولتاژ پایین ناشی از رعد و برق و یا سوئیچ داخلی دستگاه های الکترونیکی مورد استفاده قرار می گیرد. ویژگی این نوع از سرج ارستر آن است که به هنگام تخلیه جران اضافی گاز های داغ یونیزه صادر نمیکند بنا بر این نیاز نیست که از وسایل قابل اشتعال دور نگاه داشته شود.

مقایسه
سرج ارستر OBO کلاس B+C کد 5094418

کد محصول: V25-B+C 1-280

 • مدل: ارستر ترکیبی کلاس B+C
 • نوع تیپ: تیپ 2+1
 • تعداد پل: یک پل
 • مشخصات فنی: 7/50 کیلو آمپر، تا 280 ولت و ضربه 0/9 کیلو ولت
مقایسه
 سرج ارستر OBO کلاس B+C کد 5094421

کد محصول: V25-B+C 2-280

 • مدل: ارستر ترکیبی کلاس B+C
 • نوع تیپ:  تیپ 2+1
 • تعداد پل: دو پل
 • مشخصات فنی: 7/50 کیلو آمپر  تا 280 ولت و ضربه 0/9 کیلو ولت
مقایسه
سرج ارستر OBO کلاس B+C کد 5094423

کد محصول: V25-B+C 3-280

 • مدل: ارستر ترکیبی کلاس B+C
 • نوع تیپ:  تیپ 2+1
 • تعداد پل:  سه پل
 • مشخصات فنی: 7/50 کیلو آمپر تا 280 ولت و ضربه 0/9 کیلو ولت
مقایسه
سرج ارستر OBO کلاس B+C کد 5094426

کد محصول: V25-B+C 4-280

 • مدل:  ارستر ترکیبی کلاس B+C
 • نوع تیپ: تیپ 2+1
 • تعداد پل: چهار پل
 • مشخصات فنی: 7/50 کیلو آمپر تا 280 ولت و ضربه 0/9 کیلو ولت
مقایسه
سرج ارستر OBO کلاس B+C کد 5094457

کد محصول: V25-B+C 1+NPE

 • مدل: ارستر ترکیبی کلاس B+C
 • نوع تیپ:  تیپ 2+1
 • تعداد پل: یک پل و نول
 • مشخصات فنی: 7/50 کیلو آمپر تا 280 ولت و ضربه 0/9 کیلو ولت
مقایسه
سرج ارستر OBO کلاس B+C کد 5094460

کد محصول: V25-B+C 2+NPE

 • مدل: ارستر ترکیبی کلاس B+C
 • نوع تیپ: تیپ 2+1
 • تعداد پل: دو پل و نول
 • مشخصات فنی: 7/50 کیلو آمپر، تا 280 ولت و ضربه 0/9 کیلو ولت
مقایسه
سرج ارستر OBO کلاس B+C کد 5094463

کد محصول: V25-B+C 3+NPE

 • مدل: ارستر ترکیبی کلاس B+C
 • نوع تیپ: تیپ 2+1
 • تعداد پل: سه پل و نول
 • مشخصات فنی: 7/50 کیلو آمپر، تا 280 ولت و ضربه 0/9 کیلو ولت
مقایسه
سرج ارستر OBO کلاس B+C کد 5094490

کد محصول: V25-B+C 3-FS280

 • مدل: ارستر ترکیبی کلاس B+C
 • نوع تیپ: تیپ 2+1
 • تعداد پل: سه پل با ریموت کنتاکت کمکی
 • مشخصات فنی: 7/50 کیلو آمپر، تا 280 ولت و ضربه 0/9 کیلو ولت
مقایسه
سرج ارستر OBO کلاس B+C کد 5094493

کد محصول: V25-B+C 4-FS280

 • مدل: ارستر ترکیبی کلاس B+C
 • نوع تیپ: تیپ 2+1
 • تعداد پل: چهار پل با ریموت کنتاکت کمکی
 • مشخصات فنی: 7/50 کیلو آمپر، تا 280 ولت و ضربه 0/9 کیلو ولت
مقایسه
سرج ارستر OBO کلاس B+C کد 5097185

کد محصول: V25-B+C 3+AS

 • مدل: ارستر ترکیبی کلاس B+C
 • نوع تیپ: تیپ 2+1
 • تعداد پل: سه پل با آلارم صوتی
 • مشخصات فنی: 7/50 کیلو آمپر، تا 280 ولت و ضربه 0/9 کیلو ولت
مقایسه
سرج ارستر OBO کلاس B+C کد 5097193

کد محصول: V25-B+C 4+AS280

 • مدل: ارستر ترکیبی کلاس B+C
 • نوع تیپ: تیپ 2+1
 • تعداد پل: چهار پل با آلارم صوتی
 • مشخصات فنی: 7/50 کیلو آمپر، تا 280 ولت و ضربه 0/9 کیلو ولت
مقایسه
سرج ارستر OBO کلاس B+C کد 5094444

کد محصول: V25-B+C 1+NPE+FS

 • مدل: ارستر ترکیبی کلاس B+C
 • نوع تیپ: تیپ 2+1
 • تعداد پل: یک پل و نول با ریموت کنتاکت کمکی
 • مشخصات فنی: 7/50 کیلو آمپر، تا 280 ولت و ضربه 0/9 کیلو ولت
مقایسه
 سرج ارستر OBO کلاس B+C کد 5094510

کد محصول: V25-B+C 3+NPE-FS

 • مدل: ارستر ترکیبی کلاس B+C
 • نوع تیپ: تیپ 2+1
 • تعداد پل: سه پل و نول با ریموت کنتاکت کمکی
 • مشخصات فنی: 7/50 کیلو آمپر، تا 280 ولت و ضربه 0/9 کیلو ولت
مقایسه
سرج ارستر OBO کلاس B+C کد 5097432

کد محصول: V25-B+C 3+NPE+AS

 • مدل: ارستر ترکیبی کلاس B+C
 • نوع تیپ: تیپ 2+1
 • تعداد پل: سه پل و نول با آلارم صوتی
 • مشخصات فنی: 7/50 کیلو آمپر، تا 280 ولت و ضربه 0/9 کیلو ولت
مقایسه
 سرج ارستر OBO کلاس B+C کد 5095606

کد محصول: C 25-B+C 1

 • مدل: سرج ارستر نول،کلاس B+C
 • نوع تیپ: تیپ 2+1
 • تعداد پل: یک پل
 • مشخصات فنی: 30/50 کیلو آمپر، تا 255 ولت و ضربه 1/3 کیلو ولت
مقایسه
سرج ارستر OBO کلاس B+C کد 5097111

کد محصول: V25-B+C 3NPEAS38

 • مدل: ارستر ترکیبی کلاس B+C
 • نوع تیپ: تیپ 2+1
 • تعداد پل: سه پل و نول با آلارم صوتی
 • مشخصات فنی: 50/7 کیلو آمپر، تا 385 ولت و ضربه 1/5 کیلو ولت
مقایسه
سرج ارستر OBO کلاس B+C کد 5093653

کد محصول: V50-B+C 1+NPE

 • مدل: ارستر ترکیبی کلاس B+C
 • نوع تیپ: تیپ 2+1
 • تعداد پل: یک پل و نول
 • مشخصات فنی: 12.5/50 کیلو آمپر، تا 280 ولت و ضربه 1.3 کیلو ولت
مقایسه
سرج ارستر OBO کلاس B+C کد 5093655

کد محصول: V50-B+C 2+NPE

 • مدل: ارستر ترکیبی کلاس B+C
 • نوع تیپ: تیپ 2+1
 • تعداد پل: دو پل و نول
 • مشخصات فنی: 12.5/50 کیلو آمپر، تا 280 ولت و ضربه 1.3 کیلو ولت
مقایسه
 سرج ارستر OBO کلاس B+C کد 5093654

کد محصول: V50-B+C 3+NPE

 • مدل: ارستر ترکیبی کلاس B+C
 • نوع تیپ: تیپ 2+1
 • تعداد پل: سه پل و نول
 • مشخصات فنی: 12.5/50 کیلو آمپر، تا 280 ولت و ضربه 1.3 کیلو ولت
مقایسه
سرج ارستر OBO کلاس B+C کد 5093661

کد محصول: V50-B+C 1+NPE+FS

 • مدل: ارستر ترکیبی کلاس B+C
 • نوع تیپ: تیپ 2+1
 • تعداد پل: یک پل و نول با ریموت کنتاکت کمکی
 • مشخصات فنی: 12.5/50 کیلو آمپر، تا 280 ولت و ضربه 1.3 کیلو ولت
مقایسه
 سرج ارستر OBO کلاس B+C کد 5093662

کد محصول: V50-B+C 3+NPE+FS

 • مدل: ارستر ترکیبی کلاس B+C
 • نوع تیپ: تیپ 2+1
 • تعداد پل: سه پل و نول با ریموت کنتاکت کمکی
 • مشخصات فنی: 12.5/50 کیلو آمپر، تا 280 ولت و ضربه 1.3 کیلو ولت
مقایسه
سرج ارستر OBO کلاس B+C کد 5093627

کد محصول: V50-B+C 3-280

 • مدل: ارستر ترکیبی کلاس B+C
 • نوع تیپ: تیپ 2+1
 • تعداد پل: سه پل
 • مشخصات فنی: 12.5/50 کیلو آمپر، تا 280 ولت و ضربه 1.3 کیلو ولت
مقایسه
سرج ارستر OBO کلاس B+C کد 5093643

کد محصول: V50-B+C 3+FS280

 • مدل: ارستر ترکیبی کلاس B+C
 • نوع تیپ: تیپ 2+1
 • تعداد پل: سه پل با ریموت کنتاکت کمکی
 • مشخصات فنی: 12.5/50 کیلو آمپر، تا 280 ولت و ضربه 1.3 کیلو ولت
مقایسه
سرج ارستر OBO کلاس B+C کد 5093631

کد محصول: V50-B+C 4

 • مدل: ارستر ترکیبی کلاس B+C
 • نوع تیپ: تیپ 2+1
 • تعداد پل: چهار پل
 • مشخصات فنی: 12.5/50کیلو آمپر، تا 280 ولت و ضربه 1.3 کیلو ولت
مقایسه
سرج ارستر OBO کلاس B+C کد 5093647

کد محصول: V50-B+C 4+FS

 • مدل: ارستر ترکیبی کلاس B+C
 • نوع تیپ: تیپ 2+1
 • تعداد پل: چهار پل با ریموت کنتاکت کمکی
 • مشخصات فنی: 12.5/50 کیلو آمپر، تا 280 ولت و ضربه 1.3 کیلو ولت
مقایسه
سرج ارستر OBO کلاس B+C کد 5093511

کد محصول: V50-3-280

 • مدل: سرج ارستر کلاس B+C
 • نوع تیپ: تیپ 2+1
 • تعداد پل: سه پل
 • مشخصات فنی: تحمل تخلیه ضربه (µs 8/20) تا 50 کیلوآمپر و ضربه (µs 10/350) تا 37/5 کیلو آمپر بر هر فاز و 1/3 کیلو ولت
مقایسه
سرج ارستر OBO کلاس B+C کد 5093513

کد محصول: V50-4-280

 • مدل: سرج ارستر کلاس B+C
 • نوع تیپ: تیپ 2+1
 • تعداد پل: چهار پل
 • مشخصات فنی: تحمل تخلیه ضربه (µs 8/20) تا 50 کیلوآمپر و ضربه (µs 10/350) تا 50 کیلو آمپر بر هر فاز و 1/3 کیلو ولت
مقایسه
سرج ارستر OBO کلاس B+C کد 5093516

کد محصول: V50-3+FS-280

 • مدل: سرج ارستر کلاس B+C
 • نوع تیپ: تیپ 2+1
 • تعداد پل: سه پل با ریموت کنتاکت کمکی
 • مشخصات فنی: تحمل تخلیه ضربه (µs 8/20) تا 50 کیلوآمپر و ضربه (µs 10/350) تا 37/5 کیلو آمپر بر هر فاز و 1/3 کیلو ولت
مقایسه
سرج ارستر OBO کلاس B+C کد 5093518

کد محصول: V50-4+FS-280

 • مدل: سرج ارستر کلاس B+C
 • نوع تیپ: تیپ 2+1
 • تعداد پل: چهار پل با ریموت کنتاکت کمکی
 • مشخصات فنی: تحمل تخلیه ضربه (µs 8/20) تا 50 کیلوآمپر و ضربه (µs 10/350) تا 50 کیلو آمپر بر هر فاز و 1/3 کیلو ولت
مقایسه
سرج ارستر OBO کلاس B+C کد 5093522

کد محصول: V50-1+NPE-280

 • مدل: سرج ارستر کلاس B+C
 • نوع تیپ: تیپ 2+1
 • تعداد پل: یک پل و نول
 • مشخصات فنی: تحمل تخلیه ضربه (µs 8/20) تا 50 کیلوآمپر و ضربه (µs 10/350) تا 25 کیلو آمپر بر هر فاز و 1/3 کیلو ولت
مقایسه
سرج ارستر OBO کلاس B+C کد 5093524

کد محصول: V50-2+NPE-280

 • مدل: سرج ارستر کلاس B+C
 • نوع تیپ: تیپ 2+1
 • تعداد پل: دو پل و نول
 • مشخصات فنی: تحمل تخلیه ضربه (µs 8/20) تا 50 کیلوآمپر و ضربه (µs 10/350) تا 37/5 کیلو آمپر بر هر فاز و 1/3 کیلو ولت
مقایسه
سرج ارستر OBO کلاس B+C کد 5093526

کد محصول: V50-3+NPE-280

 • مدل: سرج ارستر کلاس B+C
 • نوع تیپ: تیپ 2+1
 • تعداد پل: سه پل و نول
 • مشخصات فنی: تحمل تخلیه ضربه (µs 8/20) تا 50 کیلوآمپر و ضربه (µs 10/350) تا 50 کیلو آمپر بر هر فاز و 1/3 کیلو ولت
مقایسه
 سرج ارستر OBO کلاس B+C کد 5093531

کد محصول: V50-1+NPE+FS-280

 • مدل: سرج ارستر کلاس B+C
 • نوع تیپ: تیپ 2+1
 • تعداد پل: یک پل و نول با ریموت کنتاکت کمکی
 • مشخصات فنی: تحمل تخلیه ضربه (µs 8/20) تا 50 کیلوآمپر و ضربه (µs 10/350) تا 12/5 کیلو آمپر بر هر فاز و 1/3 کیلو ولت
مقایسه
سرج ارستر OBO کلاس B+C کد 5093533

کد محصول: V50-3+NPE+FS-280

 • مدل: سرج ارستر کلاس B+C
 • نوع تیپ: تیپ 2+1
 • تعداد پل: سه پل و نول با ریموت کنتاکت کمکی
 • مشخصات فنی: تحمل تخلیه ضربه (µs 8/20) تا 50 کیلوآمپر و ضربه (µs 10/350) تا 50 کیلو آمپر بر هر فاز و 1/3 کیلو ولت
مقایسه
سرج ارستر OBO کلاس B+C کد 5089761

کد محصول: PS4-B+C TT+TNS

 • مدل: سرج ارستر کلاس B+C
 • نوع تیپ: تیپ 2+1
 • تعداد پل: شش پل و نول
 • مشخصات فنی: تحمل تخلیه ضربه (µs 8/20) تا 100کیلوآمپر و ضربه (µs 10/350) تا 100 کیلو آمپر در کل و 1/3 کیلو ولت
مقایسه این محصول با موارد انتخاب شده پیشین امکان پذیر نیست.