• محصول
تالی الکتریک

محصولات › تجهیزات حفاظتی › سرج ارستر و برقگیر › سرج ارستر و برقگیر OBO › برقگیر، سرج ارستر، صاعقه گیر OBO تیپ II، کلاس C  

برقگیر، سرج ارستر، صاعقه گیر OBO تیپ II، کلاس C

این ارسترها برای محافظت در مقابل سوئیچینگ می باشند که به عنوان حفاظت ثانویه در مقابل اضافه ولتاژ عمل می کنند و ولتاژ نشتی از ارسترهای کلاس B  را حذف می نمایند و همچنین ولتاژهای ناشی از سوئیچینگ، بر روی شبکه برق قدرت را به زمین منتقل می نماید.

سرج ارستر کلاس C  طوری طراحی شده است که رابط میان هادی سیستم الکتریکی و و زمین باشد و میزان اضافه ولتاژ در دستگاه الکتریکی را کاهش دهد. سرج ارستر کلاس C  تک قطبی بوده و برای محافظت از تجهیزات الکتریکی  در هنگام تغییر ولتاژ ناشی از رعد و برق به کار میرود. این سرج ارستر به دلیل آنکه دارای وریستور اکسید فلزی می باشد از ظرفیت تخلیه بالایی برخوردار است.

مقایسه
 سرج ارستر OBO کلاس C کد 5094618

کد محصول: V20-C 1-280

 • مدل: سرج ارستر کلاس C
 • نوع تیپ: تیپ 2
 • تعداد پل: یک پل
 • مشخصات فنی: 40-20 کیلو آمپر، تا 280 ولت و ضربه 1/3 کیلو ولت
مقایسه
سرج ارستر OBO کلاس C کد 5094621

کد محصول: V20-C 2-280

 • مدل: سرج ارستر کلاس C
 • نوع تیپ: تیپ 2
 • تعداد پل: دو پل
 • مشخصات فنی: 40-20 کیلو آمپر، تا 280 ولت و ضربه 1/3 کیلو ولت
مقایسه
سرج ارستر OBO کلاس C کد 5094624

کد محصول: V20-C 3-280

 • مدل: سرج ارستر کلاس C
 • نوع تیپ: تیپ 2
 • تعداد پل:  سه پل
 • مشخصات فنی: 40-20 کیلو آمپر، تا 280 ولت و ضربه 1/3 کیلو ولت
مقایسه
سرج ارستر OBO کلاس C کد 5094627

کد محصول: V20-C 4-280

 • مدل: سرج ارستر کلاس C
 • نوع تیپ:  تیپ 2
 • تعداد پل: چهار پل
 • مشخصات فنی:  40-20 کیلو آمپر، تا 280 ولت و ضربه 1/3 کیلو ولت
مقایسه
سرج ارستر OBO کلاس C کد 5094650

کد محصول: V20-C 1+NPE-280

 • مدل: سرج ارستر کلاس C
 • نوع تیپ: تیپ 2
 • تعداد پل: یک پل و نول
 • مشخصات فنی: 40-20 کیلو آمپر، تا 280 ولت و ضربه 1/3 کیلو ولت
مقایسه
سرج ارستر OBO کلاس C کد 5094653

کد محصول: V20-C 2+NPE-280

 • مدل: سرج ارستر کلاس C
 • نوع تیپ: تیپ 2
 • تعداد پل: دو پل و نول
 • مشخصات فنی: 40-20 کیلو آمپر، تا 280 ولت و ضربه 1/3 کیلو ولت
مقایسه
سرج ارستر OBO کلاس C کد 5094656

کد محصول: V20-C 3+NPE-280

 • مدل: سرج ارستر کلاس C
 • نوع تیپ:  تیپ 2
 • تعداد پل: سه پل و نول
 • مشخصات فنی: 40-20 کیلو آمپر، تا 280 ولت و ضربه 1/3 کیلو ولت
مقایسه
سرج ارستر OBO کلاس C کد 5094727

کد محصول: V20-C 1+FS-280

 • مدل: سرج ارستر کلاس C
 • نوع تیپ: تیپ 2
 • تعداد پل: یک پل با ریموت کنتاکت کمکی
 • مشخصات فنی: 40-20 کیلو آمپر، تا 280 ولت و ضربه 1/3 کیلو ولت
مقایسه
سرج ارستر OBO کلاس C کد 5094632

کد محصول: V20-C 2+FS-280

 • مدل: سرج ارستر کلاس C
 • نوع تیپ:  تیپ 2
 • تعداد پل: دو پل با ریموت کنتاکت کمکی
 • مشخصات فنی: 40-20 کیلو آمپر، تا 280 ولت و ضربه 1/3 کیلو ولت
مقایسه
سرج ارستر OBO کلاس C کد 5094731

کد محصول: V20-C 3+FS-280

 • مدل:  سرج ارستر کلاس C
 • نوع تیپ: تیپ 2
 • تعداد پل: سه پل با ریموت کنتاکت کمکی
 • مشخصات فنی: 40-20 کیلو آمپر، تا 280 ولت و ضربه 1/3 کیلو ولت
مقایسه
سرج ارستر OBO کلاس C کد 5094734

کد محصول: V20-C 4+FS-280

 • مدل: سرج ارستر کلاس C
 • نوع تیپ:  تیپ 2
 • تعداد پل: چهار پل با ریموت کنتاکت کمکی
 • مشخصات فنی: 40-20 کیلو آمپر، تا 280 ولت و ضربه 1/3 کیلو ولت
مقایسه
 سرج ارستر OBO کلاس C کد 5094760

کد محصول: V20-C 1+NPE+FS

 • مدل: سرج ارستر کلاس C
 • نوع تیپ: تیپ 2
 • تعداد پل: یک پل و نول با ریموت کنتاکت کمکی
 • مشخصات فنی: 40-20 کیلو آمپر، تا 280 ولت و ضربه 1/3 کیلو ولت
مقایسه
سرج ارستر OBO کلاس C کد 5094762

کد محصول: V20-C 2+NPE+FS

 • مدل: سرج ارستر کلاس C
 • نوع تیپ:  تیپ 2
 • تعداد پل: دو پل و نول با ریموت کنتاکت کمکی
 • مشخصات فنی: 40-20 کیلو آمپر، تا 280 ولت و ضربه 1/3 کیلو ولت
مقایسه
 سرج ارستر OBO کلاس C کد 5094765

کد محصول: V20-C 3+NPE+FS

 • مدل: سرج ارستر کلاس C
 • نوع تیپ: تیپ 2
 • تعداد پل: سه پل و نول با ریموت کنتاکت کمکی
 • مشخصات فنی: 40-20 کیلو آمپر، تا 280 ولت و ضربه 1/3 کیلو ولت
مقایسه
سرج ارستر OBO کلاس C کد 5095606

کد محصول: C25-B+C1

 • مدل: سرج ارستر نول،کلاس B+C
 • نوع تیپ:  تیپ 2+1
 • تعداد پل: یک پل
 • مشخصات فنی: 50-30 کیلو آمپر، تا 255 ولت و ضربه 1/3 کیلو ولت
مقایسه
سرج ارستر OBO کلاس C کد 5099475

کد محصول: V20-VA 1-385

 • مدل: سرج ارستر کلاس C
 • نوع تیپ: تیپ 2
 • تعداد پل: یک پل
 • مشخصات فنی: 25-20 کیلوآمپر، تا 385 ولت و ضربه 1/8 کیلو ولت
مقایسه
سرج ارستر OBO کلاس C کد 5095161

کد محصول: V20-1-280

 • مدل: سرج ارستر کلاس C
 • نوع تیپ: تیپ 2
 • تعداد پل: یک پل
 • مشخصات فنی: تحمل تخلیه ضربه (µs 8/20) تا 40 کیلوآمپر بر هر فاز، و 1/3 کیلو ولت
مقایسه
سرج ارستر OBO کلاس C کد 5095162

کد محصول: V20-2-280

 • مدل: سرج ارستر کلاس C
 • نوع تیپ: تیپ 2
 • تعداد پل: دو پل
 • مشخصات فنی: تحمل تخلیه ضربه (µs 8/20) تا 40 کیلوآمپر بر هر فاز و 1/3 کیلو ولت
مقایسه
 سرج ارستر OBO کلاس C کد 5095163

کد محصول: V20-3-280

 • مدل: سرج ارستر کلاس C
 • نوع تیپ: تیپ 2
 • تعداد پل: سه پل
 • مشخصات فنی: تحمل تخلیه ضربه (µs 8/20) تا 40 کیلوآمپر بر هر فاز، و 1/3 کیلو ولت
مقایسه
سرج ارستر OBO کلاس C کد 5095164

کد محصول: V20-4-280

 • مدل: سرج ارستر کلاس C
 • نوع تیپ: تیپ 2
 • تعداد پل: چهار پل
 • مشخصات فنی: تحمل تخلیه ضربه (µs 8/20) تا 40 کیلوآمپر بر هر فاز، و 1/3 کیلو ولت
مقایسه
 سرج ارستر OBO کلاس C کد 5095281

کد محصول: V20-1+FS-280

 • مدل: سرج ارستر کلاس C
 • نوع تیپ: تیپ 2
 • تعداد پل: یک پل با ریموت کنتاکت کمکی
 • مشخصات فنی: تحمل تخلیه ضربه (µs 8/20) تا 40 کیلوآمپر بر هر فاز، و 1/3 کیلو ولت
مقایسه
سرج ارستر OBO کلاس C کد 5095282

کد محصول: V20-2+FS-280

 • مدل: سرج ارستر کلاس C
 • نوع تیپ: تیپ 2
 • تعداد پل: دو پل با ریموت کنتاکت کمکی
 • مشخصات فنی: تحمل تخلیه ضربه (µs 8/20) تا 40 کیلوآمپر بر هر فاز و 1/3 کیلو ولت
مقایسه
 سرج ارستر OBO کلاس C کد 5095283

کد محصول: V20-3+FS-280

 • مدل: سرج ارستر کلاس C
 • نوع تیپ: تیپ 2
 • تعداد پل: سه پل با ریموت کنتاکت کمکی
 • مشخصات فنی: تحمل تخلیه ضربه (µs 8/20) تا 40 کیلوآمپر بر هر فاز، و 1/3 کیلو ولت
مقایسه
سرج ارستر OBO کلاس C کد 5095284

کد محصول: V20-4+FS-280

 • مدل: سرج ارستر کلاس C
 • نوع تیپ: تیپ 2
 • تعداد پل: چهار پل با ریموت کنتاکت کمکی
 • مشخصات فنی: تحمل تخلیه ضربه (µs 8/20) تا 40 کیلوآمپر بر هر فاز و 1/3 کیلو ولت
مقایسه
 سرج ارستر OBO کلاس C کد 5095251

کد محصول: V20-1+NPE-280

 • مدل: سرج ارستر کلاس C
 • نوع تیپ: تیپ 2
 • تعداد پل: یک پل و نول
 • مشخصات فنی: تحمل تخلیه ضربه (µs 8/20) تا 40 کیلوآمپر بر هر فاز، و 1/3 کیلو ولت
مقایسه
سرج ارستر OBO کلاس C کد 5095253

کد محصول: V20-3+NPE-280

 • مدل: سرج ارستر کلاس C
 • نوع تیپ: تیپ 2
 • تعداد پل: سه پل و نول
 • مشخصات فنی: تحمل تخلیه ضربه (µs 8/20) تا 40 کیلوآمپر بر هر فاز و 1/3 کیلو ولت
مقایسه
 سرج ارستر OBO کلاس C کد 5095331

کد محصول: V20-1+NPE+FS-280

 • مدل: سرج ارستر کلاس C
 • نوع تیپ: تیپ 2
 • تعداد پل: یک پل و نول با ریموت کنتاکت کمکی
 • مشخصات فنی: تحمل تخلیه ضربه (µs 8/20) تا 40 کیلوآمپر بر هر فاز، و 1/3 کیلو ولت
مقایسه
سرج ارستر OBO کلاس C کد 5095332

کد محصول: V20-2+NPE+FS-280

 • مدل: سرج ارستر کلاس C
 • نوع تیپ: تیپ 2
 • تعداد پل: دو پل و نول با ریموت کنتاکت کمکی
 • مشخصات فنی: تحمل تخلیه ضربه (µs 8/20) تا 40 کیلوآمپر بر هر فاز و 1/3 کیلو ولت
مقایسه
سرج ارستر OBO کلاس C کد 5095333

کد محصول: V20-3+NPE+FS-280

 • مدل: سرج ارستر کلاس C
 • نوع تیپ: تیپ 2
 • تعداد پل: سه پل و نول با ریموت کنتاکت کمکی
 • مشخصات فنی: تحمل تخلیه ضربه (µs 8/20) تا 40 کیلوآمپر بر هر فاز، و 1/3 کیلو ولت
مقایسه این محصول با موارد انتخاب شده پیشین امکان پذیر نیست.