کسـینوس فی متر دیجیتال


شرکت تالی الکتریک دارای نمایندگی انحصاری شرکت زیمر (Zimmer)، در زمینه خرید، فروش، مشاوره و پخش تجهیزات صنعتی و لوازم اندازه گیری شامل کسینوس فی متر دیجیتال فعالیت دارد.

شامل سنجش کسینوس فی و نمایش آن بصورت دیجیتال می باشد.
انواع کسـینوس فی متر دیجیتال