فــرکانس متر دیجیتال AC

جهت نمایش دیجیتال فرکانس شبکه استفاده می شود.

شرکت تالی الکتریک دارای نمایندگی انحصاری شرکت زیمر (Zimmer)، در زمینه خرید، فروش، مشاوره و پخش تجهیزات صنعتی و لوازم اندازه گیری شامل انواع فرکانس میتر دیجیتال مانند فرکانس متر R312 فعالیت دارد.
انواع فــرکانس متر دیجیتال AC