• محصول
تالی الکتریک

محصولات › لوازم اندازه گیری تابلویی › میتر تابلویی آنالوگ زیمر Zimmer › میتر آنالوگ 240 درجــه  

میتر آنالوگ 240 درجــه

در این میترها حداکثر انحراف عقربه ۲۴۰ درجه است که به ازای ۲۴۰ درجه، میتر اندازه گیری حداکثر مقدار کمیت اندازه گیری شده را نمایش می دهد. در مواردی که میترها به صورت صفر وسط هستند، انحراف نهایی در دو جهت و به مقدار ۱۲۰ درجه است.
شرکت تالی الکتریک دارای نمایندگی انحصاری شرکت زیمر (Zimmer)، در زمینه خرید، فروش، مشاوره و پخش تجهیزات صنعتی و لوازم اندازه گیری شامل انواع میترهای آنالوگ AC جریان متناوب و میترهای آنالوگ DC جریان مستقیم فعالیت دارد.

" لازم به ذکر است تمامی CT و PT های خارج از رنج قابل ارائه است "

انواع میتر آنالوگ 240 درجــه