میتر آنالوگ 90 درجــه

میتر آنالوگ 90 درجــه

در این میترها حداکثر انحراف عقربه 90 درجه است که به ازای 90 درجه، میتر اندازه گیری حداکثر مقدار کمیت اندازه گیری شده را نمایش می دهد. در مواردی که میترها به صورت صفر وسط هستند، انحراف نهایی در دو جهت و به مقدار 45 درجه است. میتر های آنالوگ 90 درجه در هر دو حوزه جریان های AC و DC و در سایزهای استاندارد 48x48 و 72x72 و 96x96 و 144x144 میلیمتر ارائه می شوند.
شرکت تالی الکتریک دارای نمایندگی انحصاری شرکت زیمر (Zimmer)، در زمینه خرید، فروش، مشاوره و پخش تجهیزات صنعتی و لوازم اندازه گیری شامل انواع میترهای آنالوگ AC (میتر های آنالوگ جریان متناوب) و میترهای آنالوگ DC (میتر های آنالوگ جریان مستقیم) فعالیت دارد.

" لازم به ذکر است تمامی CT و PT های خارج از رنج قابل ارائه است "
انواع میتر آنالوگ 90 درجــه