• محصول
تالی الکتریک

مقالات  › ترانسدیوسر 

تکنولوژی های ساخت قطعات LEM
۲۷ آذر ۱۳۹۶

تکنولوژی های ساخت قطعات LEM

1.Closed loop Fluxgate C type این تکنولوژی از دو هسته شبیه به دونات و دو سیم پیچ استفاده می کند و از اصول جبران دور آمپر استفاده می کند. برای مدل ولتاژی یک جریان کوچک در حد میلی آمپر از خط ولتاژ اندازه گیری می شود و در سیم پیچ اولیه و سپس مقاومت اولیه وارد می شود. این مدل بسیار دقیق با پهنای باند بالا می باشد که از مولد اثر هال استفاده نمی کند. این تکنولوژی از دو هسته دونات مانند و دو سیم پیچ ثاویه استفاده می کند و عملکرد آن بر اساس جبران جریان با مولد داخلی است. برای اندازه گیری ولتاژ یک جریان کوچک در حد میلی آمپر از خط ولتاژ گرفته شده اندازه گیری می شود و به سیم پیچ اولیه اعمال می شود. مقاومت اولیه درون ترانسدیوسر قرار گرفته می شود. مشخصات: • دقت بالا • رنج فرکانسی وسیع • دمای رانش کم • خطی بودن • اندازی گیری جریان تفاضلی • جداسازی ایمن • مصرف کم در قسمت اولیه   Closed Loop Hall Effect.2 Hall effect current transducers (C/L) (Closed Loop = C/L) شار مغناطیسی تولید شده توسط جریان اولیه Ip با جریان مکمل تولید شده توسط اعمال جریان در سیم پیج ثانویه متعادل می شود. یک افزاره پدیده هال و مدارهای الکتریکی مرتبط برای تولید جریان ثانویه که نمایش دقیق جریان ورودی است استفاده ......